Styret og andre årsmøtevalgte tillitsverv har etter årsmøtet 19.2.2019 hatt følgende sammensetning:

Leder:                                                   Håvard T. Bakke

Nestleder:                                            Torbjørn Sten Karlsen

Sekretær:                                             Bjørn E. Bjørgan

Kasserer:                                             Bjørn E. Backman

Styremedlem:                                     Svein Morten Olaussen

Styremedlem:                                     Willy Løvdal

Styremedlem:                                      Gerd Norma Berntsen

Styremedlem:                                     Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Styremedlem:                                     Else Laila Mathisen Cranner

Varamedlemmer:

Varamedlem 1:                                   Ole Einang

Varamedlem 2:                                   Gine Goen Hustad

Varamedlem 3                                    Thor-Finn Farnø

Varamedlem4:                                     Rita Sundseth Eriksen

På valg står:   Leder(på valg hvert år),                         4 styremedlemmer og4varamedlemmer.

Revisorer:                                             Frank R. Andersen og Svein Ringøen (Valgt for 1 år)

Valgkomité:                                          Per Hotvedt Nilsen, Karen Engelstad og John L. Studsrød(Valgt for 1 år).

 

Styremøter og arbeid i styret

Det har vært et særdeles aktivt arbeids år hvor vi har avviklet 11 ordinære styremøterog mer enn 100 saker er behandlet. Lagets organisasjon er strukturert i aktivitetskomiteer med funksjoner og arbeidsoppgaver. Dette har bl.a. ført til at flere av styremedlemmene har vært sterkt belastet i forskjellige utvalg og støttefunksjoner.

 

Medlemmer – Medlemskontingent 2019

Ved utgangen av 2019 var det registrert227medlemmer

Medlemskontingenten har vært kr. 150,-for enkelt medlem og kr. 250,- for familie-/husstand.

 

Avholdte arrangementer:

15.1.     Fikk vi en reise i Fyrhistorien, fra det første fyret i 1856 på Lindesnes og videre langs kysten.

            En interessant reise med fortelleren Andrè Schau.                                                       

19.2.     Ble årsmøteavholdt på Fredtun med gjennomgang av ordinære saker og lagets fremtidsplaner.

            TJØMES SENIORKOR CORVUS gledet oss med sin fine korsang.
17 fremmøtte medlemmer tilstede, inkludertstyret.

19.3.     Fikk vi besøk av forfatter Erland Larsen som tok oss med på «Turer i skog og mark i Vestfold»

            Med fokus på øyene.En informativt og interessant informasjon om turmuligheter i Vestfold.        

6.4.      Deltok Historielaget og Færder fyrs venner med felles informasjonsstand i Tjømehallen
i kommunens arrangement «Det skjer på øyene hele året»

9.4.      Holdt Svein Morten Olaussen og Geir Sætevik et kåseri om «Weserübung» opptakten til om 9. April
og hva som skjedde i vårt nærområde.                                                                                     

8.5.      En historisk dag. Et stort arrangement med ordførerens avduking av Milorg Minnesteinen på Tjøme

            En minnestein hvor navnene til de mer enn 350 Milorg medlemmer på øyene

            (Nøtterøy, Veierland, Tjøme, Brøtsø og Hvasser)er oppført på tavlen som er montert på steinen.           

20.8.     Hadde vi besøk av Professor emeritus dr. philos Jan-Erik Ebbestad Hansen som kåserte om

            Alf Larsens forhold til sin samtid. Det var stor interesse for å høre om dette. 

17.9.     Fortalte Odd-Sverre Skogbakke om «Broene i Paris – en vandring langs Seinen»                  

15.10.   I Kulturuka hadde vi besøk fra Japan foto med innføring i hvordan lage din egen fotobok

19.11.   Annette Holt Bratsberg ga oss en innføring og råd i hvordan – Skrive din livshistorie

Publikums interesse for temaene på de åpne møtene har vært rimelig bra, med størst interesse for møtene
om Fyrhistorien, Turer i skog og mark i Vestfold med Erland Larsen og ikke minst kåseriet om Alf Larsen
med Ebbestad Hansen.

 

Aktiviteter

 

Museetog Victorhuset

Museet ogVictorhuset har vært åpent for besøkende 13., 14., og 18. – 21. April. I pinsen var Museet åpent 1. og 2. pinsedag.Sommeren 2019 var Museet åpent alle dager fra 29.6. – 21.7. unntatt mandager i juli måned. Ca. 70 personer var innom i løpet av måneden. Museet var også åpent i kulturuken fra 15.10. – 23.10.I åpningstiden har Museet vært bemannet med guide til stede.

 

Digital Bygdebok for Tjøme

Vi arbeider med å gjøre «Den digitale Bygdeboken» til et «levende» dokument over lokalhistorien på Tjøme. Til dette arbeidet trenger vi flere «gode hjelpere». Svein-Åge Wærhaug-Mathisen i Vestfold Slektshistorielag er en viktig medarbeider for det tekniske og faglige arbeidet meddrift og videreutvikling av bygdeboken og Slektsdatabasen. For å bidra til sikker drift og utvikling har TjHL inngått en avtale
med Svein-Åge. Vi retter en stor takk til Svein-Åge for hans alltid positive og deltagende engasjement
i dette arbeidet.

Bygdebokkomiteen har hatt samlinger på Haug den siste mandagen i måneden fra kl. 18 – kl. 21.og Slektshistoriegruppen har hatt sine samlinger den siste tirsdagen i måneden også fra kl. 18-kl.21.
Her møtes slekts interesserte for å finne ut mer om slekten sin og hvilke søkemuligheter som finnes.
Det er et nært samarbeid mellom slektsgruppen og bygdebokkomiteen.

 

Tjùma

Tjùma ble ikke utgitt i 2019.Ny utgave vil komme i løpet av høsten da er det 20 år siden vi startet med det første Tjúma.  Vi planlegger også en jubileumsutgave til neste år,da er Historielaget 40 år.
Ny Tjuma grupper er etablert og 2 møter er avholdt. Styret ser fram til to spennende utgaver fremover.

 

Historielaget og skolen

I et møte med rektor på Lindhøy skole 19.2.19 ble samarbeidet mellom skolen og historielaget formalisert.

En rekke møter er avholdt om hvordan man kan engasjere elevene. Gjennomført aktiviteter fra «Glemte kunster»som det å spikke seljefløyter og plukke ramsløk, ormetunger og andre viltvoksende spiselige urter m.v.til baking av potetlomper og utstilling på skolen med tema «Bilder fra hjemstedet ditt» før og nå.

 

Haug Gård – Tjøme kulturhistoriske senter- TKHS

På styremøte 4.3.19 vedtok styret at Historielaget skulle arbeide for å etablere et Kulturhistorisk Senter på Øvre Haug Gård i samarbeid med de øvrige leietagere som har skriftlig leieavtale med Færder kommune. (Tjøme Historielag, Tjøme Fotoklubb og Tjøme Kunst og Håndverk).  Den 17.6.2019 ble Fellesrådet (FR) for Tjøme Kulturhistoriske Senter etablert. På møtet ble partene enige om at det utarbeides felles vedtekter for Fellesrådet/TKHS. Vedtektene er skrevet og ligger hos de respektive foreninger til behandling, godkjenning og signering. Færder Fyrs Venner er også invitert på spesielle vilkår.

 

Haug Gård/TKHS–Ny parkeringsplass

Området nordvest ved låvebrua er planlagt benyttet til parkeringsplass. Trærne er hugget og det er gjort klart for planering.Det er innhentet anbud på fjerning av stubber, påfylling av fyllmasse og planering. Midler er ikke skaffet til det ennå. Vi avventer mulige støttemidler eller maskin innsats fra kommunen.

 

Victorhuset

I 2.etasje er det innredet et lite «kontor» som vår nye arkivering/digitaliserings «sentral» med fibertilkoblet PC, skannerutstyr og printere. Det er innredet/rehabilitert et arkivrom med hyller.Denne løsning krevde også oppgradert el. anlegg med ny kurs, lys og mange kontakter, det ble utført av elektriker. Ved årets slutt hadde man ennå ikke fått tilkobling til den innlagtefiberkabelen fra Telenor/CanalDigital.
Fiberkabelen er delvisforberedt for viderekobling til låve og museum.

 

 

 

 

Modellen av Færder fyr

En egnet plassering av fyr modellen vil være på fjellryggen nedenfor låvebrua. Modellen er under oppussing. Dette vil være et samarbeid mellom Historielaget og Færder Fyrs Venner.

 

 

Låven

Det er utført et omfattende arbeid med rydding på låven. Myedefekt og lagret utstyr er avhendet. Gjenstander og utstyr som skal tas vare på er midlertidig omplassert. Store gjenstander er lagret
under låvebrua. Det er klargjort for legging av nytt gulv og isolering.  Etter innvilget søknad til Sparebankstiftelsen DNB har vi fått kr. 300.000, – som vil utbetales når arbeidet er påbegynt. Basert på at en ny oppdatert avtale med Kommunen ennå ikke er signert/ferdig får vi ikke ut midlene fra fondet som planlagt. Færder kommune har gitt laget kr. 60.000, – til utbedring av nordveggen med ny dørløsning.

 

Milorg minnestein

Det har vært nedlagt et omfattende arbeid med å få reist den flotte Labrador steinen  vi fikk i gave fra eieren av Brøtsø bruddet, som en minnestein over deltagerne i Milorg på øyene (Nøtterøy, Veierland, Hvasser,Brøtsø og Tjøme).  Prosjektgruppen, med Svein Morten og Geir i spissen hadde en hektisk vår med forberedelse og innhenting av nødvendig godkjennelse fra kommunen slik at steinen kunne reises og avdukes på frigjøringsdagen den 8. mai. Takket være god planlegging og innsats fra historielagets «Milorg gruppe» med mange hjelpere ble det ryddet, plantet, bygget platting, satt opp telt og sendt forespørsel til ordfører Roar Jonstang om han kunne foreta avdukingen. Det ble sendt ut innbydelse til gjenlevende «veteraner» med ledsagere,og til kulturetaten.

Minnesmerket ble avduket på Frigjøringsdagen den 8.maimed 3 gjenlevende veteraner fra
Milorg-tiden på Tjøme tilstede. Det ble en begivenhetsrik og høytidelig dag med over 200 fremmøtte.
Musikktilpasset programmet ble levert på toppnivå av Nøtterøy Musikkorps, som stilte velvillig
opp uten krav til godtgjørelse.

Røde kors stilte også opp velvillig med hjertestarter for sikkerheten til publikum. Ved rydding og tilrettelegging av uteområdet trengte vi en del grus, det fikk vi meget raskt tilkjørt og planert ut,
uten krav til vederlag fra Arve Andreassen/Tjøme Gravedrift as.

Styret retter en stor takk til gruppa som gjennomførte og fikk minnesteinen opp til 8. mai på Tjøme.
Med dette har Tjøme og Færder kommune fått en ny severdighet av nasjonal interesse for fremtiden.

 

Riving av Samfunnshuset

Etter at Færder kommune hadde fattet beslutning om å rive samfunnshuset gikk TjHL i dialog med kommunen om sikring av historisk materiale, kinomaskiner og gjenstander fra gamle Tjøme kommunale kino som burde sikres for fremtiden. Tjøme Historielag fikk i oppdrag å rydde huset og sortere avfallet. Kommunen sa også at hvis det var noen praktiske redskaper/utstyr og møbler som TjHL trengte og kunne nyttiggjøres for lagets arbeid så kunne vi beholde det. Kommunen stilte seg meget positive og la forholdene til rette for at TjHL kunne sikre det utstyr de ønsket og anså bevaringsverdig. Kommunen bidro til dekning av utgifter og dugnadsarbeidet ved demontering, flytting og lagring. Det ble kjøpt inn 2 småkontainere til lagring som står plassert på Haug. En stor takk til gruppen som utførte dette viktige arbeidet.

 

Arkivering og registering

Laget har gjennom året tilegnet seg kunnskap og oversikt på digitale løsninger for mer effektiv registering og arkivering av bilder, dokumenter og gjenstander. Vi har bestrebet oss å kunne følge standarder og rutiner som enkelt kan overføres/utveksles med andre arkiver i fremtiden. Datasikkerhet i det daglige og krav til rutiner for sikkerhet ved lagring vil prioriteres høyt. Vi har vært i dialog med kommunen, Riksantikvaren og Vestfoldarkivene for å kunne levere relevante og nyttig data som kan overføres i fremtiden rett inn i tilsvarende systemer. Denne prosessen har også gjort at vi har blitt lagt merke til i flere offentlig institusjoner/etater hvordan vi planlegger arkivering og tilgjengelighet til publikum med det vi får i gaver og samler inn, registrer og digitaliserer. Geir Sæteviks omfattende jobb med registreringer av de fleste krigsminner på Tjøme i Kulturminnesøk portalen til Riksantikvaren har vært en viktig brikke i denne prosessen. Basert på disse erfaringer sonderer vi også muligheter til å kunne samarbeide med noen offentlig institusjoner og da med tilgang til å legge våre registreringer fortløpende rett inn i et felles system.

Se eksempel: https://kulturminnesok.no/    skriv  Tjøme  i søkefeltet.

 

 

 

 

Kulturminneplan i Færder kommune

Hverken Nøtterøy eller Tjøme kommuner har hatt egne kulturminneplaner. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har av Færder kommune blitt engasjert som prosjektleder. TjHL er blitt forespurt om deltagelse og vil delta i registreringsarbeidet. Historielaget har imidlertid påpekt at det
i regi av Fylkesmannen tidlig på 2000-tallet ble gjennomført en registrering av nærmere 1900
kulturminner på Tjøme, samt at vi har samarbeidet med Fylkeskommunen om registrering av mange etterkrigsminner/kulturminner på Tjøme. I samarbeid med Kulturetaten vil Historielaget følge opp dette arbeidet fremover.

 

Dugnad

I forkant av Milorg-arrangementet ble det foretatt en opprydding inne og ute i 5 dager med mange
fra styret og noen andre medlemmer som alle involvert seg i beplantning og høytrykksspyling av stein
og fjell på utearealet. Inngangspartiet på Museet og vestveggen på Victorhuset ble vasket utvendig.
Det ble lånt krakker og bord fra Hvasser Velforening. Færder kommune lånte oss flere nymalte hvitesolide park benker til arrangementet, og etter så donerte de 5 av disse til Historielaget.

 

 

Hjemmesiden og sosiale medier for informasjon

Aktuell informasjon hjemmesiden er for tiden ikke tilgjengelig da den er under omfattende revisjon.
Vi vil bruke FaceBook inntil videre. Informasjon om historielagets møter blir kunngjorti
Tønsberg Blads kulturkalender og bekjentgjørelser og Færder kommunes aktivitetskalender.

 

 

Vi minner om vår e-post adresse: post@tjomehistorielag.no