Om Tjøme Historielag

Tjøme Historielag ble stiftet i 1981 med 22 medlemmer. En lokalhistorisk bølge gikk over landet og mangt et historielag ble dannet. Det sies at det rundt 1980 kom tilbake en del utflyttede tjømlinger som ønsket seg et forum der de kunne snakke sammen om «gamle dager». I dag (2017) har laget ca. 200 betalende medlemmer. Formålet er å fremme interessen for, og øke kjennskapen til historie, kulturvern og tradisjoner. Vi holder til på øvre Haug og her har vi også vårt eget museum, som ble flyttet fra Tjøme kirke og gjenoppbygd på Haug i 2010. Museet er åpent i påske- og sommerferier.
Historielaget og medlemmene er sterkt engasjert i Tjømes historie. Det er dannet mange komiteer og grupper og aktivitetene omfatter bla. møter med historiske foredrag, utflukter og rusleturer. Årboken ”Tjúma” inneholder mye stoff fra Tjømes nære og fjerne fortid. Takket være iherdig dugnadsinnsats er gårdsanlegget på Haug godt vedlikeholdt, og vi er særlig stolte av museet som nå er gjenreist på tunet.

Med grunnlag i digitaliserte gamle bilder fra Tjøme, landskap, bygninger, skip, arbeidsliv, skolebilder, enkelt personer og grupper m.v. har vi satt i gang et prosjekt ”Digital Bygdebok for Tjøme”. Vi ønsker på denne måten å gjøre materiellet kjent gjennom vår hjemmeside som en ”dynamisk” historiebok som gir rom for oppdateringer av informasjon. Vi ønsker historieinteresserte velkommen til ”historisk” prat i historielagets hus på Øvre Haug for å være med på informasjonsutveksling og identifisering av personer vi ikke kjenner. Ta kontakt for avtale for besøk på Haug- Vi ønsker også tilgang til bilder som vi kan skanne og bruke i den digitale boken. Ved årsskiftet 2016/17 har vi hatt 119 000 besøkende på www.digitalbygdebok.no så skinner ikke solen ute, så skinner den på prosjektet. Så mens man venter på sol og sommer ta en tur innom siden og få sommer følelser.

SLUTT OPP OM HISTORIELAGET BLI MEDLEM – VÆR MED Å FREMME INTERESSEN FOR VÅR LOKALHISTORIE.

Gjennom et bedre kjennskap til historien – forstår vi nåtiden bedre – og – vil være bedre i stand til å forme fremtiden. Kunnskap gir tilhørighet.
Tjøme Historielag arbeider for å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie, kulturvern tradisjoner og utbre kjennskap om Tjømes historie og vår kulturarv. Historieinteresserte inviteres til uformelle og hyggelige samvær og ”historisk” prat i historielagets hus på Øvre Haug.

Vedtekter

Disse vedtekter er vedtatt på årsmøtet den 16. februar 2010 og avløser tidligere vedtekter.

 • 1 Formål.

Foreningens navn er Tjøme Historielag, stiftet 23. september 1981 med sete i Tjøme kommune og har til formål å fremme interessen for og øke kjennskapen

til historie, kulturvern og tradisjoner.

 • 2 Virksomhet.

For å oppnå formålet kan Tjøme Historielag alene, eller i samarbeide med andre arrangere møter, ekskursjoner og kurs delta i samfunnsdebatten om kulturvern og søke å være høringsinstans i relevante saker utgi årsskrift, medlemsblad og andre historiske skrifter vedlikeholde og videreutvikle Haug gård, gnr. 18, br. nr. 7 arbeide for vern av kulturminner.

 • 3 Medlemmer.

Alle som støtter lagets formål kan bli medlemmer. Medlemmer av laget er enkeltmedlemmer som betaler den årlige kontingent æresmedlemmer, som velges av årsmøtet etter forslag fra styret.Utmelding bør skje skriftlig. Hvis kontingenten ikke er betalt på 2 år, blir medlemmet automatisk og uten varsel strøket.

 • 4 Regnskap.

Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges frem i revidert stand for årsmøtet.

 • 5 Årsmøtet.

Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres på hensiktsmessig måte minst 3 uker før møtet. Alle som møter personlig, og som har betalt kontingent for siste år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før møtet.

Årsmøtet skal behandle:

Valg av dirigent.

Valg av referent.

Årsmelding

Revidert regnskap

Fastsettelse av medlemskontingenten

Innmeldte saker

Valg av:

 • a) Leder, velges særskilt for 1 år.
 • b) Styremedlemmer; velges for 2 år slik at halve styret er på valg hvert år.
 • c) 3 varamedlemmer; velges for 1 år.
 • d) 2 revisorer; velges for 1 år.
 • e) Valgkomité på 3 medlemmer; velges for 1 år.

6 Styret.

Laget skal ledes av et styre bestående av minst 5 medlemmer og minst 3 varamedlemmer. Styret velger selv nestleder, sekretær, kasserer og eventuelle komitéledere. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få varsel minst 1 uke før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret kan utpeke komitėer til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver eller aktiviteter. Varamedlemmene har møterett og skal ha tilsendt sakspapirer.

 • 7 Ekstraordinært årsmøte.

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer, eller når 25 % av lagets stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet.

 • 8 Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer kan foretas på årsmøte med ⅔ flertall. Forslag til endringer må være styret i hende innen utgangen av desember.

 • 9 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Tjøme Historielag skal gjøres på et ordinært, eller ekstraordinært årsmøte og krever minst ⅔ flertal. Begrunnet forslag om oppløsning skal sendes ut minst 6 uker til medlemmene før møtet avholdes.

Lagets arkiv, aktiva og midler overlates til forvaltning av Slottsfjellsmuseet, Tønsberg til beste for det videre arbeidet med lokalhistorien på Tjøme.