VEDTEKTER FOR TJØME HISTORIELAG

 • 1 Formål.

Tjøme Historielag, stiftet 23. september 1981 med sete på Tjøme har til formål å fremme interessen for økt kjennskap til lokalhistorie, kulturvern og tradisjoner på Tjøme og øyene.

 • 2 Virksomhet.

For å oppnå formålet kan Tjøme Historielag alene eller i samarbeide med andre:

 • Arbeide for vern av kulturminner, herunder samle inn, registrere, arkivere og publisere/synligjøre lokal kulturhistorie basert på dokumenter, bilder, opptak, gjenstander og fortellinger, gamle stedsnavn med tilhørende historier.
 • Arrangere møter, ekskursjoner, utstillinger, kurs og tilrettelegge for at skolene kan bruke historisk materiale og kunnskap i undervisningen.
 • Samarbeide med kulturinstitusjoner i kommunen og fylket, samt lokale lag og foreninger herunder bidra 2 i samfunnsdebatten om kulturvern og søke å være høringsinstans i relevante saker.
 • Utgi årsskrift, medlemsblad og andre historiske skrifter eller trykksaker.
 • Vedlikeholde og videreutvikle Haug gård. Gnr. 218. Bnr. 7 til et moderne kulturhistorisk senter for Tjøme og øyene rundt.
 • 3 Medlemmer.

Alle som støtter lagets formål kan bli medlemmer. Medlemmer av laget er:

 1. a) enkeltmedlemmer eller husstands-/familiemedlemmer som betaler den årlige kontingent
 2. b) æresmedlemmer, som velges av årsmøtet etter forslag fra styret, er fritatt for kontingent.

Utmelding skal skje skriftlig. Hvis kontingenten ikke er betalt på 2 år, blir medlemmet automatisk varslet om at de blir utmeldt.

 • 4 Regnskap.

Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges frem i revidert stand for årsmøtet.

Regnskapet avstemmes mot bank hver måned.

 • 5 Årsmøtet.

Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal  kunngjøres på hensiktsmessig måte minst 3 uker før møtet. Alle som møter personlig, enkelt eller husstands-/familiemedlemmer og som har betalt kontingent for siste år, kan avgi en stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før møtet. Fullmakter skal leveres ved ankomst til årsmøtet for godkjennelse. Medlemmer kan kun ha med en fullmakt fra ett medlemskap.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Valg av møtedirigent.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av to til underskrift av årsmøte protokoll.
 4. Årsmelding.
 5. Revidert regnskap med revisjonsberetning.
 6. Fastsettelse av medlemskontingenten.
 7. Innmeldte saker.

Valg av:

 1. a) Leder, velges særskilt for 1 år.
 2. b) Styremedlemmer: Velges for 2 år slik at ikke mer enn halve styret er på valg hvert år.
 3. c) Varamedlemmer: Velges for 2 år slik at ikke alle byttes ut samtidig.
 4. d) To(2) revisorer:Velges for 2 år, slik at kun en revisor er på valg hvert år.
 5. e) Valgkomité på 3 medlemmer: Velges for 3 år, slik at en i valgkomiteen er på valg hvert år.

 

 

 

 • 6 Styret.

Laget skal ledes av et styre bestående av minst 5 medlemmer og minst 3 varamedlemmer. Styret velger selv nestleder, sekretær, kasserer og eventuelle komitéledere.  Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få varsel minst 1 uke før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret kan utpeke komiteer til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver eller aktiviteter. Varamedlemmene har møterett og skal ha tilsendt sakspapirer.

 • 7 Ekstraordinært årsmøte.

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer, eller når 25 % av lagets stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet.

 • 8 Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer kan foretas på årsmøte med ⅔ flertall.

Forslag til endringer må være styret i hende innen utgangen av desember.

 • 9 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Tjøme Historielag skal gjøres på et ordinært, eller ekstraordinært årsmøte og krever minst ⅔ flertall.

Begrunnet forslag om oppløsning skal sendes ut minst 6 uker til medlemmene før møtet avholdes.

Lagets arkiv, aktiva og midler, overlates til forvaltning av Vestfoldmuseene IKS

v/ Slottsfjellmuseet, Tønsberg til beste for det videre arbeidet med lokalhistorien på Tjøme.

 

Tidligere endringer av §4 og §10 vedtatt på årsmøtet 16.2.2010 og

endring til § 3 vedtatt på årsmøte 18.2.2014.

Endringervedtatt på årsmøte 19.2.2019 til §§ 1, 2, 3 og 5.

Endringer vedtatt på årsmøte 18.02.2020 til §§ 2, 3, 4 og 5.